A Divadlo Meteorit s.r.o. által Meseváros látogatására értékesített  adásvételére, valamint a Divadlo Meteorit s.r.o. és a Látogató között a Meseváros programsorozatának kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”) 

Hatályos 2023. március 20. napjától

 

  1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Divadlo Meteorit s.r.o.
Székhelye: Alstrova 94. Pozsony (Bratislava) 831 06 Szlovákia
Nyilvántartó hatóság: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

( Pozsony város I. keruleti cégbírósága, )

A Divadlo Meteorit s.r.o. cégbejegyzésének száma: Sro., vložka č.158059/B
Cégjegyzék száma: ( IČO) 54340829
Adószáma: ( DIČ) 2121640554
Telefonszáma: +421 907 132 616

+ 36 20 444 1985
E-mail címe: info@mesevaros.com

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a Divadlo Meteorit s.r.o.   szervezésében megrendezésre kerülő Meseváros programjaira jegyeinek értékesítésére, valamint a Divadlo Meteorit s.r.o. és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel és kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

 

 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Divadlo Meteorit s.r.o., mind a Vevő, illetve Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: „jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jelen ÁSZF a Divadlo Meteorit s.r.o. által Meseváros programjaira értékesített Jegyekre érvényes.

A Meseváros programjainak címe:

Megyer

Irányítószám: 8348

Magyarország

1     1. Értelmező rendelkezések

1.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Divadlo Meteorit s.r.o. a Meseváros programjaira / produkcióira érvényes Jegyek  megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő, illetve Látogató részéről kötelező.

1.2. Jegy: a Divadlo Meteorit s.r.o. szervezésében megvalósuló Meseváros / Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

1.3. Előadás/Produkció: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása a Meseváros programjai keretén belül.

1.4. Játszóhely: a Divadlo Meteorit s.r.o. által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy  érvényesítésével az Előadás  / Meseváros programjai az adott napra váltott Jeggyel megtekinthetők.

A Meseváros programjainak címe:

Megyer

Irányítószám: 8348

Magyarország

 

1.5. Vevő: a Divadlo Meteorit s.r.o. által értékesített jegyet megvásárló természetes vagy jogi személy.

1.6 Látogató: az érvényes Jegyet az előadás / Meseváros programjai megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

2 . A szerződés tárgya

A Divadlo Meteorit s.r.o. által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen  olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

A Divadlo Meteorit s.r.o.  által vagy annak szervezésében megvalósuló Előadásra / Meseváros programjaira a Divadlo Meteorit s.r.o. érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket  vásárolni.

  1. Vételár és fizetési feltételek

3.1. A vételár a Jegyeken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár.

3.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: (i) a Divadlo Meteorit s.r.o.Meseváros produkciójának  honlapján (www.mesevaros.com), (ii) telefonon, vagy személyesen a Divadlo Meteorit s.r.o.  jegyértékesítési pontjain (a játszóhely jegypénztárában- a Meseváros programjainak helyszínén, a programok napján, ill. a Divadlo Meteorit s.r.o. közönségforgalmi területén kialakított jegyárusító pultnál továbbá a Divadlo Meteorit s.r.o. javára jegy értékesítést végző harmadik személyeknél.

3.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel, vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén  papír alapú Jegyet kap (interneten történő váráslás esetén elektronikus bizonylatot), melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. 

3.4. 5 éves kor alattiak számára nem kell a Meseváros programjaira jegyet vásárolni. 5 éves kor alatti gyermek a Divadlo Meteorit s.r.o. jegypénztárában megváltható kiegészítő jeggyel bevihető a Meseváros programjaira..

  1. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

4.1. Az adott Előadás / Meseváros programjainak megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel  kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét  köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

4.2. Az Előadás / Meseváros látogatására feljogosító Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a Jegyet  megszerző Látogató elfogadja, hogy az Előadás / Meseváros lebonyolítására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.

4.3. A Jegy a feltüntetett Előadásra / Meseváros programjaira egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

4.4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyek pótlására nincs lehetőség.

4.5. Az érvényes Jeggyel rendelkező Látogató jogosult a Meseváros programjainak adott napján, játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Divadlo Meteorit s.r.o. az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

4.6. A Meseváros programjait látogatók az érvényes Jeggyel érkezési sorrendben foglalják el a nézőtéri helyeket.

4.7. Az Előadásra / Meseváros látogatására késve érkező Látogató a nézőtéren a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhat el helyet.

4.8. A Divadlo Meteorit s.r.o. által szervezett Meseváros programjait, előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni a Meseváros helyszinenin található   eszközöket, berendezéseket, és magát a program – Meseváros helyszinét.

4.9. A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért Divadlo Meteorit s.r.o. nem vállal felelősséget.

4.10. A Meseváros teruletére  biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá a nézőtérre ételt és italt bevinni tilos. A Meseváros programjai területén csak a helyszínen vásárolt étel és ital fogyasztható.

4.11. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Divadlo Meteorit s.r.o. dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Divadlo Meteorit s.r.o. mint szervező –  dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

4.12. A Divadlo Meteorit s.r.o. a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Divadlo Meteorit s.r.o.  minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás / Meseváros programjai esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. Amennyiben a szervező – Divadlo Meteorit s.r.o. az előadást nem tudja az eredetileg meghirdetett időpontban megtartani, de az előadás a későbbiekben pótlásra kerül, a jegykezelésre (a jegyek visszaváltása, másik jegyre vagy ajándékutalványra való átváltása) az előadás pótidőpontjának kihirdetésétől számított 14 napon belül az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Divadlo Meteorit s.r.o. semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

4.13. Az előadás elmaradása esetén, a Divadlo Meteorit s.r.o. az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 2 órával értesítést tesz közzé  www.mesevaros.com valamint www.meteorit-theatre.com internetcímekenn. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Divadlo Meteorit s.r.o. a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Divadlo Meteorit s.r.o. Meseváros programjaira létrehozott honlapján www.mesevaros.com valamint a www.meteorit-theatre.com honlapon változásról szóló közlés hitelt érdemlően megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Divadlo Meteorit s.r.o.-val szemben nem érvényesíthető.

4.14. Amennyiben az Előadás / Meseváros programjai elmaradását a Divadlo Meteorit s.r.o. ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Divadlo Meteorit s.r.o mint a programsorozat szervezője  elkerülje (pl. közlekedési, időjárási, egészségügyi vészhelyzet) a Divadlo Meteorit s.r.o.  a megvásárolt Jegyeket visszaváltja, azonban a Vevő/Látogató a Jegy árán felül egyéb igény (kártérítés, sérelemdíj stb.) érvényesítésére nem jogosult. 

5.Az elállás joga

5.1. A Divadlo Meteorit s.r.o. a megvásárolt Jegyeket nem váltja vissza, nem cseréli be azonban lehetoséget biztosít arra, hogy a jegyeket a vásárló felhasználhassa a Divadlo Meteorit s.r.o. által szervezett, kivitelezett más gyermekek részére szólo programokon.

5.2. A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás / Meseváros programjainak elmaradásának esetében van lehetőség.

5.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy, illetve a Jegy értékesítőjének üzletszabályzata az irányadó (a Meseváros honlapján keresztül indított vásárlás esetén a www.mesevaros.com weboldalon érhető el az irányadó üzletszabályzat).
 

  1. Adatvédelem

6.1. Divdlo Meteorit s.r.o. az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint kezeli. A Divadlo Meteorit s.r.o részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a www.mesevaros.com webcímen érheti el.  

6.2. A Vevő a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet (e-mail) nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Divadlo Meteorit s.r.o.az Előadás /Meseváro programjainak elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa.

6.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Divadlo Meteorit s.r.o. hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Divadlo Meteorit s.r.o. saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

7 Panaszkezelés

 7.1. A Vevő/Látogató a jegy értékesítéssel, illetve az Előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Divadlo Meteorit s.r.o.

Címe: Alstrova 94, Pozsony (Bratislava ) 831 06
Telefonszáma: +36 20 444 1985 illetve + 421 907 132 616
E-mail címe:info@mesevaros.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 10.00-18.00;

 7.2. A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Divadlo Meteorit s.r.o-val mint a Meseváros programjainak szervezojével.. Divadlo Meteorit s.r.o.  a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Divadlo Meteorit s.r.o. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 7.3. Az írásbeli panaszt a Divadlo Meteorit s.r.o. címére beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Divadlo Meteorit s.r.o. köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

  1. Záró rendelkezések 

 8.1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, mivel jelen ÁSZF Magyarország területén megrendezésre kerülő Meseváros programjaira érvényesek, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

 

Az illetékes béléltető testület adatai:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság)
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.huwww.veszpremikamara.hu/bekelteto-testulet
Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT
Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése,
eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT) 
Ügyfélfogadás:
Keddenként 09:00-14:00, illetve egyéni megbeszélés szerint.
Kérelmek benyújtása, leadása: Hétfő-Csütörtök 08:00-13:00 között, a földszint 115-116. irodában